Veterinarska Stanica Kruševac

Veterinarska stanica Kru

Aktuelno:

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda...

Matična služba


 • Osnovna odgajivačka organizacija – OOO

  - Prva u nizu od tri organizacije uključene u sistem sprovođenja odgajivačkog programa. Osnovna Odgajivačka Organizacija su pravna lica koja podležu orgeđenim minimalnim tehničkim uslovima koje moraju da poseduju kako dobila dozvolu za rad od nadležnog ministarstva.

  - Iste izvršavaju poslove predviđene zakonom i to:

  * vrši obeležavanje domaćih životinja po određenim normativima
  * učestvuje u odabiru kvalitetnih priplodnih grla na selekcijskim smotrama jednom godišnje
  * priprema dokumentaciju za sve što je u okviru nadležnosti
  * vrši uzorkovanje mleka i iste pripremljene šalje na obradu u ovlašćenu laboratoriju
  * vodi glavnu matičnu evidenciju na obrascima koje je propisala Glavna odgajivačka organizacija

  - Osnovna Odgajivačka Organizacija, bliže rečeno, vodi registre telenja, jagnjenja, jarenja, laktacija, sprovodi kontrolu mlečnosti i produktivnosti, kontroliše odgajivanje u čistoj rasi, vrši trajno obeležavanje grla putem zakonom dozvoljenih metoda ( žigosanje, tetoviranje ) kao i putem ušnih markica.

  - Po završetku svih kontrola Osnovna Odgajivačka Organizacija priprema zahteve za ostvarivanje prava na subvenciju od strane države, priprema i raznu dokumentaciju koju odgajivač može da iskoristi u svrhu ostvarivanja raznih prava propisanih zakonom ( pravo prečeg zakupa zemljišta, povoljni krediti, predpristupni fondovi i dr. ).

  - Matičenje domaćih životinja

  - Osnovna Odgajivačka Organizacija predstavlja prvi stepenik u piramidi zvanoj matična evidencija. Ako proizvođač želi da uđe u sistem selekcije i matične evidencije, njegov prvi zadatak je da stupi u kontakt sa Osnovnom Odgajivačkom Organizacijom. Najčešće se radi o onoj Osnovnoj Odgajivačkoj Organizaciji koja već radi u toj regiji, iako proizvođač može da se odluči za bilo koju drugu. Zatim sledi drugi korak odnosno sklapanje Tripartitnog ugovora, koji predstavlja i pravnu osnovu za rad. U njemu su navedena sva prava i obaveze svih učesnika u lancu matičenja.

  - Posle toga Osnovna Odgajivačka Organizacija je u obavezi da pripremi neophodnu dokumentaciju stanja na gazdinstvu i izvrši selekcijsku smotru zajedno sa Regionalnom Odgajivačkom Organizacijom. Tok prilikom se vrši klasiranje grla i odabir onih koja ulaze u pečatni odnosno nulti zapat od kog kreće proces selekcije.

  - U odnosu na odabir Osnovne Odgajivačke Organizacije, proizvođač nema pravo odabira Regionalne Odgajivačke Organizacije, jer su iste teritorijalno podeljene po regionima. Dalji posao na selekciji i matičnoj evidenciji teče po Glavnom odgajivačkom programu, koji je propisan od strane Glavne Odgajivačke Organizacije, sa svaku vrstu domaće životinje ponaosob.

  - Izuzetno važna karika u postupku selekcije jeste pravilno obeležavanje grla. Grla se obeležavaju ušnom markicom, tetoviranjem, mikročipom ili žigom. Trenutno obeležavanje usnom markicom i mikročipom obavlja veterinar, dok ostale vrši Osnovna Odgajivačka Organizacija.

  - Kontrola produktivnosti predstavlja sledeći parametar koji je važan za selekciju i ekonomiku gazdinstva. Ona se odnosi na praćenje proizvodnih i reproduktivnih osobina domaćih životinja u cilju povećanja proizvodnje, ali i ekonomskog faktora gazdinstva. Naime, prate se telenja, jagnjenja, količina mleka, hemijska analiza uzorka mleka, broj potomaka po jedinki, nastrig vune, prirast...

  - Uz povećanje udela grla koja utiču na poboljšanje proizvodnje, može se predvideti i buduća proizvodnja, što predstavlja bitan faktor u samom radu gazdinstva, jer se vlasnik na taj način može opredeliti za pravac sprovođenja svoje ekonomike poslovanja.

  - Osnovna Odgajivačka Organizacija priprema i vrši obradu sve neophodne dokumentacije, koju uz kontrolu i overu Regionalne Odgajivačke Organizacije prosleđuje na verifikaciju Glavnoj Odgajivačkoj Organizaciji.

  - Na osnovu navedenih stavki mogu se ostvariti određene benificije:

  * poboljšanje proizvodnih karakteristika zapata
  * ostvarivanje većeg profita iz poizvodnje (prodaja pedigriranog mleka )
  * ostvarivanje prava prečeg zakupa zemljišta u državnoj svojini
  * ulaženje u tokove raznih povoljnih kreditnih linija
  * ostvarivanje prava na subvenciju za genetsko unapređenje stočarstva

  - selekcija kvalitetnih goveda simentalske rase

  (oplemenjivanje mlečnog govedarstva);

  - vodjenje matične evidencije koja je neophodna za

  ostvarivanje prava na subvencije MPIZŽS;

  - organizacija izložbi.

  http://uap.gov.rs/

  http://istocar.bg.ac.rs/sr/